Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Budżetowa

Data posiedzenia
20-06-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy w Przelewicach ; pokój nr 6

Porządek obrad

 • 1. Sprawy regulaminowe
  • 1a. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  • 1b. Zgłaszanie zmian do porządku posiedzenia
  • 1c. Wybór Przewodniczącego Komisji
  • 1d. Przekazanie prowadzenia Komisji nowo wybranemu Przewodniczącemu
  • 1e. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji
 • 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2023 rok
  • 2a. Przedkłada Pani Agnieszka Kozanka-Lipka Skarbnik Gminy
  • 2b. dyskusja
 • 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy za 2023 rok
  • 3a. Przedkłada Pan Mieczysław Mularczyk Wójt Gminy
  • 3b. dyskusja
 • 4. Rozpatrzenie i wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2024 rok – druk nr 14
  • 4a. Przedkłada Pani Agnieszka Kozanka-Lipka Skarbnik Gminy
  • 4b. dyskusja
 • 5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023– druk nr 15
  • 5a. Przedkłada Pan Mieczysław Mularczyk Wójt Gminy
  • 5b. dyskusja
 • 6. Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Przelewice na lata 2024-2027- druk nr 16
  • 6a. Przedkłada Pan Mieczysław Mularczyk Wójt Gminy
  • 6b. dyskusja
 • 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu sprzedaży nieruchomości z obrębu Jesinowo – druk nr 17
  • 7a. Przedkłada Pan Mieczysław Mularczyk Wójt Gminy
  • 7b. dyskusja
 • 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Bylice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 18
  • 8a. Przedkłada Pan Mieczysław Mularczyk Wójt Gminy
  • 8b. dyskusja
 • 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk nr 19
  • 9a. Przedkłada Pani Agnieszka Kozanka-Lipka Skarbnik Gminy
  • 9b. dyskusja
 • 10. Wolne wnioski
 • 11. Zamknięcie posiedzenia