Przejdź do treści

Żaneta Mrówczyńska

Zdjęcie: Żaneta Mrówczyńska
Zdjęcie: Żaneta Mrówczyńska

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt radna.mrowczynska@przelewice.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-28
2 Komisja Społeczna stała 2024-05-28

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-28 10:08:25 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:35:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:45:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:54:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:12:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:19:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:26:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Przelewice do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:50:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 14:09:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Przelewice II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 14:48:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla sołtysów II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 15:06:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2024 rok II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:23:01 Głosowanie nad składem liczbowym Komisji Budżetowej - w liczbie 5 osób II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:24:28 Głosowanie nad składem liczbowym Komisji Społecznej - w liczbie 7 osób II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 11:27:05 Głosowanie nad składem liczbowym Komisji Rolnictwa - w liczbie 5 osób II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:25:56 Głosowanie nad składem liczbowym Komisji Społecznej - w liczbie 5 osób II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:28:56 Głosowanie nad składem liczbowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - w liczbie 5 osób II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:44:11 Głosowanie nad składem Komisji Budżetowej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:48:07 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Czogała Agnieszka do Komisji Społecznej II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 11:50:48 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Dąbrowska Renata do Komisji Społecznej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:52:05 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Mrówczyńska Żaneta do Komisji Społecznej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:53:15 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Waldemar Pender do Komisji Społecznej II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 11:54:30 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Pitura Dominika do Komisji Społecznej II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 11:55:54 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Połczyńska Ewa do Komisji Społecznej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:11:51 Głosowanie nad wnioskiem Radnego W. Wiśniewskiego dot. ustalenia składu osobowego Komisji Społecznej w składzie : Dąbrowska R. , Mrówczyńska Ż. , Połczyńska E. , Pender W. , Pitura D. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:14:59 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Czogała Agnieszka do Komisji Rolnictwa II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:15:49 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Janasik Damian do Komisji Rolnictwa II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:16:55 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Krzykwa Krystian do Komisji Rolnictwa II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:17:54 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Pokorski Bogusław do Komisji Rolnictwa II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 12:19:01 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Skiba Dariusz do Komisji Rolnictwa II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 12:20:05 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Wiśniewski Waldemar do Komisji Rolnictwa II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:23:51 Głosowanie nad składem osobowym Komisji Skarg Wniosków i Petycji w osobach : Dąbrowska R. , Krzykwa K. , Pender W. , Pokorski B. , Połczyńska E. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:37:08 Głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnego Emiliana Skwarka II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 12:44:33 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur do Komisji Rewizyjnej. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:00:51 Głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Radnego Krzysztofa Soski II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:02:37 Ponowne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:17:57 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:23:03 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:25:01 Głosowanie nad kandydaturą Pani Radnej Dominiki Pitury na przedstawiciela Gminy Przelewice do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 13:25:51 Głosowanie nad kandydaturą Pana Radnego Marka Kibały na przedstawiciela Gminy Przelewice do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:48:35 Głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez grupę Radnych dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 14:47:29 Głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez Klub Radnych OKS Przelewice dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla sołtysów II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 15:05:13 Głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez Klub Radnych OKS Przelewice dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2024 rok II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-06-25 09:04:45 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 11:04:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Przelewice za 2023 rok III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 11:13:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2023 rok III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 11:20:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 12:29:28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023 III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 12:33:10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Przelewice na lata 2024-2027 III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 12:39:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu sprzedaży nieruchomości z obrębu Jesinowo III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 12:43:42 Głosowanie and projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Bylice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy III Sesja Rady Gminy za