Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Przelewice

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Bogusław Artur Pokorski

Bogusław Artur Pokorski

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: 86

Status: powołany - 20.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa stała Uchwała nr II/9/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przelewice sporządzonej w dniu 20 listopada 2018r. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Przelewice VIII Kadencji za
2018-11-20 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Przelewice sporządzonej w dniu 20 listopada 2018r. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Przelewice VIII Kadencji za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na 2018r. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 ,,Posiłek dla dzieci i młodzieży". II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. (uchwała Nr II/8/2018). II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady Gminy. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. (uchwała Nr II/15/2018) II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-11-20 Głosowanie nad protokołem I Sesji Rady Gminy. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Przelewice VIII Kadencji za
2018-12-28 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez Radnego Emiliana Skwarka w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2019-01-22 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad III Sesji Rady Gminy III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez Panią Radną Ewę Migdalską w sprawie zmniejszenia limitu ustalonego w § 11 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2019 do kwoty 400.000.00zł III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Przelewice na rok 2019 III Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przelewice na lata 2019 - 2037 III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego komisji Rewizyjnej III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały nr XV/126/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Przelewice. III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji III Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad IV Sesji Rady Gminy IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jesionowo w trybie przetargu. IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości z obrębu Topolinek IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości z obrębu Myśliborki IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w roku 2019 IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok IV Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad V Sesji Rady Gminy V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki z obrębu Jesionowo zajętej na aleję drzew owocowych oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki z obrębu Laskowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki z obrębu Ślazowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały nr IV/27/2019 Rady Gminy Przelewice z dnia 19.02.2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przelewice w 2019 roku. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przelewice na lata 2019-2021. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Przelewice. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2019. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie w sprawie przyjęcia uwag do protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej wydatków z budżetu Urzędu Gminy dla samorządowej instytucji kultury za rok 2018. V Sesja Rady Gminy przeciw
2019-05-21 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad VI Sesji Rady Gminy VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji pn ,,Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018". VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Społecznej. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2019. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2019. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały Rady Gminy Przelewice nr XVI/135/2016 z dnia 23.02.2016 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad uwagami zgłoszonymi przez Wójta Gminy do protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2019r. VI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-05-27 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o zmianie uchwały nr III/17/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminz Pryelewice na rok 2019. VII - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-06-25 Głosowanie w sprawie zmian do porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewice za rok 2018. VIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-06-25 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2018 rok. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie w sprawie wniesienia skargi na opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przelewice nr XL/346/2014 z dnia 14.11.2014 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-07-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2019. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy przeciw
2019-07-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2019-2037. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-09-24 Głosowanie w sprawie zmian do porządku obrad X Sesji Rady Gminy X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały nr XX/172/2009 Rady Gminy Przelewice z dnia 24.02.2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a atakże wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przelewice X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2019. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021 z perspektywą do 2024" X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy części nieruchomości z obrębu Żuków oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy części nieruchomości z obrębu Żuków oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki z obrębu Gminy Przelewice pod pojemniki na odzież używaną oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości grubntowej położonej w miejscowości Rosiny w trybie przetargu X Sesja Rady Gminy przeciw
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierdzenia wójtowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych. X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budźecie Gminy Przelewice na rok 2019. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. XI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach. XI Sesja Rady Gminy za
2019-11-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budźecie Gminy Przelewice na rok 2019. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-11-29 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Przelewice Nr V/39/2011 z dnia 27.04.2011r. w sprawie emijsi obligacji komunalnych. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-11-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2019-2037. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad zmianą porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2020. XIII Sesja Rady Gminy przeciw
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2020-2037. XIII Sesja Rady Gminy przeciw
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2019 rok. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości lokalowej mieszkalnej z obrębu Karsko. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej z obrębu Gardziec. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uczniom i studentom zamieszkałym na terenie Gminy Przelewice. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi mieszkańca gminy na działalność Wójta Gminy Przelewice. XIII Sesja Rady Gminy za
2020-01-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2020. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy przeciw
2020-01-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2020-2037. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-01-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/89/2019 Rady Gminy Przelewice z dnia 30.12.2019 w sprawie skargi mieszkańca Gminy na działalność Wójta Gminy Przelewice. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-01-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi mieszkańca gminy na działalność Wójta Gminy Przelewice. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-01-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-02-11 Głosowanie nad projektem uchwały o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie. XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-02-05 Głosowanie nad projektem uchwały o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie. XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-02-05 Glosowanie nad wnioskiem o wycofanie do wnioskodawcy projektu uchwały o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie. XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Glosowanie nad zmianą porządku obrad XVII Sesji Rady Gminy. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach w zaresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2020. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w 2020 roku. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2020 rok. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewic. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości powstałej z podziału nieruchomości z obrębu laskowo. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2020. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie w sprawie zmian do porządku XX Sesji Rady Gminy Przelewice XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece – Gminnemu Centrum Kultury w Przelewicach XX Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-05-26 Głosowanie nad sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach. XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na rok 2020 XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Jesionowo oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Przelewice XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji ‘’ Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019’’ XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie na projektem uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Przelewice XX Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian do porządku XXI Sesji Rady Gminy Przelewice XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały II /9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia liczbowego składu stałych Komisji Rady Gminy . XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewice za rok 2019 XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2019 r. XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchały w sprawie Absloutorium dla Wójta Gminy XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały Nr XiV/90/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2020 XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie miejscoweo planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice dla terenu położoneo w obrębie ewidencyjnym Myśliborki XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały XIII/87/2019 Rady Gminy Przelewice z d nia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz nadania im numeracji na terenie gminy Przelewice XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości powstałej z podziału nieruchomości z obrębu Przelewic XXI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Skarbnika XXI Sesja Rady Gminy za
2020-07-28 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-07-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 roku wydane w sprawie negatywnej opinii dotyczcej zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-09-04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminy Przelewice pod nazwą ‘’Ogród Dendrologiczny, Samorządowy Zakład Budżetowy w Przelewicach’’ XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Przelewice XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2020-09-04 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2020 XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2020-09-04 Głosowanie nad projetem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2020-2037 XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2020-09-21 Głosowanie nad projektem w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Przelewice XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad zmianą do porządku obrad XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad informacją nt. funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2020-2021 XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowani nad inormacją o realizacji zadań rzeczowych Gminy Przelewice za I Półrocze 2020 roku XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2020 rok XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabutków XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej połozonej w miejscowości Kłodzinio w trybie przetargu. XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2019 z dnia 22 stycznia 2019r r. w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi mieszkańca Gminy na działalność Wójta Gminy Przelewice XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości połozonej w miejscowości Przelewice w trybie przetargu XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-10-14 Głosowanie nad projekem uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2020 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymał się
2020-10-14 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2020-2037 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymał się
2020-10-14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 października 2020 roku w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały Nr XXIII/128/2020 Rady Gminy Przelewice z dnia 4 września 2020 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminy Przelewice pod nazwą „Ogród Dendrologiczny, Samorządowy Zakład Budżetowy w Przelewicach” XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad informacją z wykonania budżetu Gminy Przelewice za I Półrocze 2020 roku XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2020 rok XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,, programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2020 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymał się
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice’’ XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przelewice XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymał się
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Karsko i Żuków XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalania budżetu Gminy Przelewice na rok 2020 XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2020-11-09 Głosowanie nad projektem 14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2020 r XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2020-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2020 rok XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2020 rok XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-30 Głosowanie 111 XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymał się
2020-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przelewice porozumienia z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Lucin oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmioowej na rok 2021 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetoweo w Przelewicach XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2021 XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037 Gminy Przelewice wraz z załącznikami XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice na lata 2021-2027 XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przelewice na lata 2021-2026 XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz ieruchomości połozonej w miejscowości Przywodzie w trybie przetargu XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w srawie zatwierdzenia planów pracy sałych Komisji Rady Gminy na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwiedzenia plany pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przelewice XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gmin Przelewice na 2020 rok XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projekem uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzou deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włąscicieli nircuhomości zamieszkałych XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie uchwalenia ,, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice ' XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach za rok 2020 w zakesie realizacji Gminnego Programu Poflikatyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały . w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2021 XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacja zadania. XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem . o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą na terenie miny Przelewice 2021 r XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwał w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Przelewice XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwał w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Przelewice XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Przelewice XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Przelewice na lata 2021-2024 XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla sołtysów XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku oświatowym w Przelewicach z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy . XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniający uchwałę o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie. XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Przelewice XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad projektem uchwały uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Przelewice na 2021 r. XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-03-12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-03-12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-05-25 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego na terenie Gminy Przelewic XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji ‘’ Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020’ XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchway w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Przelewice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Przelewice do Rady Programowej Ogrodów Przelewice Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących Radnym za udział w posiedzeniach Rady i jej Komisji XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2021-05-25 Głosowanie nad projektemuchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przelewice XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Przelewice na 2021 r. XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2021-06-29 Głoswoanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewie za rok 2020 XXXIV Sesja Rady Gminy przeciw
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2020 r. XXXIV Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2020 rok XXXIV Sesja Rady Gminy przeciw
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok XXXIV Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przelewice, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Lubiatowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Laskowo oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXIV Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przywodzie w trybie przetargu XXXIV Sesja Rady Gminy przeciw
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/165/2020 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice’’ XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Projekt uchwały w sprawie w sprawie dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Przelewice XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy kompleksowi sportowemu XXXIV Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-07-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 02 lipca 2021 r. sygn. DWST-WOOS.4021.57.2021.IT utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty wyrażające negatywną opinię w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie. XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-07-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-08-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Przelewice za
2021-08-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Przelewice za
2021-08-30 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Przelewice za
2021-09-28 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad informacją o realizacji zadań rzeczowych Gminy Przelewice za I półrocze 2021 XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad informacją z wykonania budżetu Gminy Przelewice za I półrocze 2021 roku XXXVII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Przelewice i określenie zasad zwrotu poniesionych kosztów XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Rosiny oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jesionowie XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Glosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przelewice XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przelewice XXXVII Sesja Rady Gminy przeciw
2021-10-26 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów XXXVIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukach XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,, programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przelewice XXXVIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-12-03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 r. XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-12-03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 r. XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-12-03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-12-28 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XL Sesja Rady Gminy za
2021-12-28 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XL Sesja Rady Gminy za
2021-12-28 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XL Sesja Rady Gminy za
2021-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2022 XL Sesja Rady Gminy przeciw
2021-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037 Gminy Przelewice wraz z załącznikami XL Sesja Rady Gminy przeciw
2021-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych Gminy Przelewice gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania XL Sesja Rady Gminy za
2021-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przelewice na lata 2022-2024 XL Sesja Rady Gminy za
2021-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 ‘’ XL Sesja Rady Gminy za
2021-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice XL Sesja Rady Gminy przeciw
2021-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2022 rok XL Sesja Rady Gminy za
2021-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XL Sesja Rady Gminy za
2021-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przelewice na 2022 rok XL Sesja Rady Gminy za
2021-12-28 Głosowani nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok XL Sesja Rady Gminy za
2021-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XL Sesja Rady Gminy za
2021-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok XL Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XL Sesja Rady Gminy za
2021-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz planu finansowego tych wydatków XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadania w 2022r. XLI Sesja Rady Gminy za
2022-02-22 Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach za rok 2021 w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym XLI Sesja Rady Gminy za
2022-02-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2022-2026 XLI Sesja Rady Gminy za
2022-02-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przelewice porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022-2023 r XLI Sesja Rady Gminy za
2022-02-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy XLI Sesja Rady Gminy za
2022-02-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przelewice XLI Sesja Rady Gminy za
2022-02-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2022 XLI Sesja Rady Gminy za
2022-02-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej XLI Sesja Rady Gminy za
2022-02-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzdaż części nieruchomości powstałej z podziału działki z obrębu Przywodzie XLI Sesja Rady Gminy za
2022-03-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2022-03-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2022-2037 XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-03-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w 2022 r., XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-03-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenie uchwały Nr XLI/246/2022 Rady Gminy Przelewice z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2022-2026 XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-03-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2022-2025 XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-03-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Przelewice XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-04-26 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-26 Głosowanie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach za 2021 rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022 XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice na lata 2021-2027 XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przeleiwce na 2022 rok XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-05-31 Głosowanie nad zmianą do porządku obrad XLIV Sesja Rady Gminy za
2022-05-31 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z realizacji ‘’ Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021‘’ XLIV Sesja Rady Gminy za
2022-05-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki z obrębu Ślazowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XLIV Sesja Rady Gminy za
2022-05-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki z obrębu Jesionowo zajętej na aleję drzew owocowych oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarci umowy dzierżawy XLIV Sesja Rady Gminy za
2022-05-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przelewice na rok 2022 r. XLIV Sesja Rady Gminy za
2022-05-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania pod nazwą ,, Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelewice ‘’ XLIV Sesja Rady Gminy za
2022-06-28 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad XLV Sesja Rady Gminy za
2022-06-28 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewice z rok 2021 XLV Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2022-06-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2021 r XLV Sesja Rady Gminy za
2022-06-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. XLV Sesja Rady Gminy za
2022-06-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przelewice na rok 2022 XLV Sesja Rady Gminy za
2022-06-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach XLV Sesja Rady Gminy za
2022-06-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiążku przetargowego trybu zawarcia umowy XLV Sesja Rady Gminy za
2022-09-09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok XVLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-09-27 Głosowanie nad przyjęciem informacjio realizacji zadań rzeczowych Gminy Przelewice za I półrocze 2022 r. XVLIII Sesja Rady Gminy za
2022-09-27 Głosowanie nad przyjęciem informacji z wykonania budżetu Gminy Przelewice za I półrocze 2022 r. XVLIII Sesja Rady Gminy za
2022-09-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok XVLIII Sesja Rady Gminy za
2022-09-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach XVLIII Sesja Rady Gminy za
2022-09-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach XVLIII Sesja Rady Gminy za
2022-09-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Przelewice. XVLIII Sesja Rady Gminy za
2022-09-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/251/2022 Rady Gminy Przelewice z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej XVLIII Sesja Rady Gminy za
2022-09-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/107/2020 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach XVLIII Sesja Rady Gminy za
2022-09-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr XL/243/2021 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XVLIII Sesja Rady Gminy za
2022-10-25 Głosowanie nad zmianą do porządku obrad. XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-10-25 Głosowanie nad proejktem uchwały o zmianie uchwały Nr XX/172/2009 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-10-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-10-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-10-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-10-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 ‘’ XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-11-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 r L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-11-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-11-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2022-2037 L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-11-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przelewice L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-12-28 Głosowanie nad zmianą do porządku obrad LI Sesja Rady Gminy za
2022-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na 2023 rok LI Sesja Rady Gminy za
2022-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2023-2037 LI Sesja Rady Gminy za
2022-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. LI Sesja Rady Gminy za
2022-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2023 rok LI Sesja Rady Gminy za
2022-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok LI Sesja Rady Gminy za
2022-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok LI Sesja Rady Gminy za
2022-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przelewice na 2023 rok LI Sesja Rady Gminy za
2022-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/299/2022 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 listopada w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przelewice LI Sesja Rady Gminy za
2022-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Przelewice oraz ich wyposażenia . LI Sesja Rady Gminy za
2022-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Przelewice uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Przelewice. LI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2022-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice . LI Sesja Rady Gminy za
2022-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok LI Sesja Rady Gminy za
2022-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przelewice LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 r. LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-01-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2023-2037 LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-01-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymał się
2023-01-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr II/5/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i w domu ‘’ na lata 2019-2023 LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-01-31 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego pn. ,, Korpus Wsparcia Seniorów’’ na rok 2023 w Gminie Przelewice LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-01-31 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Przelewice LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przelewice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadania w 2023 roku LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach za rok 2022 w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom 2022- 2026 LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w 2023 r. LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad projketem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głsosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Przelewice. LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ,, Lider Pojezierzy ‘’ oraz przystąpienia do Stowarzyszenia LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 r. LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-04-25 Głosowanie nad projektem w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach za 2022 rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2023 LV Sesja Rady Gminy za
2023-04-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice na lata 2021-2027 LV Sesja Rady Gminy za
2023-04-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych LV Sesja Rady Gminy za
2023-04-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy LV Sesja Rady Gminy za
2023-04-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego na rzecz Gminy Przelewice LV Sesja Rady Gminy za
2023-04-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LV Sesja Rady Gminy za
2023-04-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2023-2037 LV Sesja Rady Gminy za
2023-05-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Przelewice w Stowarzyszeniu "Lider Pojezierza" oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 LVI Sesja Rady Gminy za
2023-05-30 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz Gminy Przelewice LVI Sesja Rady Gminy za
2023-05-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Przelewice nieruchomości oznaczonej nr 68/2 położone w obrębie Jesionowo LVI Sesja Rady Gminy za
2023-05-30 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2023 LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewice za rok 2022 LVII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2023-06-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Przelewice za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przelewice za rok 2022 LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad projektem uchwaływ sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego – LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad projektem uchwły w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2023-2037 LVII Sesja Rady Gminy za
2023-07-11 Głsoowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-07-11 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przelewice porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2024-2025 LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-08-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-08-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jesionowie LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-08-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-08-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jesionowie LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad zmianą do porządku obrad LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad informacją o realizacji zadań rzeczowych Gminy Przelewice za I półrocze 2023 roku LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projetem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przelewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2024 roku LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,, Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 r. LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/310/2022 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Lucin oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad proejktem uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2024 rok na dotację dla OSP w Lubiatowie przeznaczonej na wkład własny potrzebny przy zakupie średniego samochodu pożarniczego - LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwaly w sprawie zmain w budżecie Gminy Przelewice na 2023 r. LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie zmina Wieloletniej Prognozy Gminy Przelewice na lata 2023-2037 LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych rolnych z obrębu Przywodzie LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały intencyjna w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2024 rok na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jesionowie przeznaczonej na wkład własny potrzebny przy zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. LX Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2023-10-31 Gosowanie nad zmianami do porządku obrad LXI Sesja Rady Gminy za
2023-10-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Przelewice LXI Sesja Rady Gminy za
2023-10-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” LXI Sesja Rady Gminy za
2023-10-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LXI Sesja Rady Gminy za
2023-10-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki- Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach LXI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2023-10-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży pożarnej w Przelewicach LXI Sesja Rady Gminy za
2023-10-31 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości LXI Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu' na lata 2024-2028 LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 Głsoowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2023-2037 LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-12-14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za