Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Przelewice

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Waldemar Wiśniewski

Waldemar Wiśniewski

Radny

Okręg: Nr 1 , zdobyte głosy: -, przynależność: Komisja Rolnicwa

Status: powołany - 22.01.2023

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2023-01-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 r. LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-01-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2023-2037 LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-01-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-01-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr II/5/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i w domu ‘’ na lata 2019-2023 LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-01-31 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego pn. ,, Korpus Wsparcia Seniorów’’ na rok 2023 w Gminie Przelewice LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-01-31 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Przelewice LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przelewice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadania w 2023 roku LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach za rok 2022 w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom 2022- 2026 LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w 2023 r. LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad projketem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy LIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głsosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Przelewice. LIII Sesja Rady Gminy za