Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Przelewice

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Waldemar Wiśniewski

Waldemar Wiśniewski

Radny

Okręg: Nr 1 , zdobyte głosy: -, przynależność: Komisja Rolnicwa

Status: powołany - 22.01.2023

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2023-01-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 r. LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-01-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2023-2037 LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-01-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-01-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr II/5/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i w domu ‘’ na lata 2019-2023 LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-01-31 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego pn. ,, Korpus Wsparcia Seniorów’’ na rok 2023 w Gminie Przelewice LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-01-31 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Przelewice LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przelewice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadania w 2023 roku LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach za rok 2022 w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom 2022- 2026 LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w 2023 r. LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad projketem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy LIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głsosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu LIII Sesja Rady Gminy za
2023-02-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Przelewice. LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ,, Lider Pojezierzy ‘’ oraz przystąpienia do Stowarzyszenia LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 r. LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-04-25 Głosowanie nad projektem w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach za 2022 rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2023 LV Sesja Rady Gminy za
2023-04-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice na lata 2021-2027 LV Sesja Rady Gminy za
2023-04-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych LV Sesja Rady Gminy za
2023-04-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy LV Sesja Rady Gminy za
2023-04-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy LV Sesja Rady Gminy za
2023-04-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego na rzecz Gminy Przelewice LV Sesja Rady Gminy za
2023-04-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LV Sesja Rady Gminy za
2023-04-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2023-2037 LV Sesja Rady Gminy za
2023-05-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Przelewice w Stowarzyszeniu "Lider Pojezierza" oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 LVI Sesja Rady Gminy za
2023-05-30 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz Gminy Przelewice LVI Sesja Rady Gminy za
2023-05-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Przelewice nieruchomości oznaczonej nr 68/2 położone w obrębie Jesionowo LVI Sesja Rady Gminy za
2023-05-30 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2023 LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewice za rok 2022 LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Przelewice za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przelewice za rok 2022 LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad projektem uchwaływ sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego – LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad projektem uchwły w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-27 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2023-2037 LVII Sesja Rady Gminy za
2023-07-11 Głsoowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-07-11 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przelewice porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2024-2025 LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-08-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-08-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jesionowie LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-08-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-08-07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jesionowie LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad zmianą do porządku obrad LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad informacją o realizacji zadań rzeczowych Gminy Przelewice za I półrocze 2023 roku LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projetem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przelewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2024 roku LX Sesja Rady Gminy przeciw
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 LX Sesja Rady Gminy przeciw
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,, Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 r. LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/310/2022 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Lucin oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad proejktem uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2024 rok na dotację dla OSP w Lubiatowie przeznaczonej na wkład własny potrzebny przy zakupie średniego samochodu pożarniczego - LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwaly w sprawie zmain w budżecie Gminy Przelewice na 2023 r. LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie zmina Wieloletniej Prognozy Gminy Przelewice na lata 2023-2037 LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych rolnych z obrębu Przywodzie LX Sesja Rady Gminy za
2023-09-26 Głosowanie nad projektem uchwały intencyjna w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2024 rok na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jesionowie przeznaczonej na wkład własny potrzebny przy zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. LX Sesja Rady Gminy za
2023-10-31 Gosowanie nad zmianami do porządku obrad LXI Sesja Rady Gminy za
2023-10-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Przelewice LXI Sesja Rady Gminy za
2023-10-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” LXI Sesja Rady Gminy za
2023-10-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LXI Sesja Rady Gminy za
2023-10-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki- Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach LXI Sesja Rady Gminy za
2023-10-31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży pożarnej w Przelewicach LXI Sesja Rady Gminy za
2023-10-31 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości LXI Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 Głosowanie nad proejktem uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu' na lata 2024-2028 LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 Głsoowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2023-2037 LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2023-12-14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2023 rok LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za