Przejdź do treści

Krzysztof Soska

Zdjęcie: Krzysztof Soska
Zdjęcie: Krzysztof Soska

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt radny.soska@przelewice.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-28
2 Komisja Budżetowa stała 2024-05-28

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Interpelacja interpelacja 2024-05-28 2024-06-11
2 Interpelacja interpelacja 2024-06-25
3 Interpelacja interpelacja 2024-06-25

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-28 10:08:17 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:12:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 13:19:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:27:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Przelewice do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 13:50:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice II Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymujący się
2024-05-28 14:09:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Przelewice II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 14:48:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla sołtysów II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 15:06:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2024 rok II Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymujący się
2024-05-28 11:22:51 Głosowanie nad składem liczbowym Komisji Budżetowej - w liczbie 5 osób II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:24:20 Głosowanie nad składem liczbowym Komisji Społecznej - w liczbie 7 osób II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:27:04 Głosowanie nad składem liczbowym Komisji Rolnictwa - w liczbie 5 osób II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:25:58 Głosowanie nad składem liczbowym Komisji Społecznej - w liczbie 5 osób II Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymujący się
2024-05-28 11:29:05 Głosowanie nad składem liczbowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - w liczbie 5 osób II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:44:09 Głosowanie nad składem Komisji Budżetowej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:00:54 Głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Radnego Krzysztofa Soski II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:02:34 Ponowne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 13:17:48 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:22:58 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:25:03 Głosowanie nad kandydaturą Pani Radnej Dominiki Pitury na przedstawiciela Gminy Przelewice do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:25:50 Głosowanie nad kandydaturą Pana Radnego Marka Kibały na przedstawiciela Gminy Przelewice do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 13:48:33 Głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez grupę Radnych dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 14:47:22 Głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez Klub Radnych OKS Przelewice dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla sołtysów II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 15:05:06 Głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez Klub Radnych OKS Przelewice dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2024 rok II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-06-25 09:03:46 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 11:03:56 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Przelewice za 2023 rok III Sesja Rady Gminy przeciw
2024-06-25 11:13:08 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2023 rok III Sesja Rady Gminy wstrzymujący się
2024-06-25 11:19:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok III Sesja Rady Gminy wstrzymujący się
2024-06-25 12:11:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2024 rok III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 12:29:08 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023 III Sesja Rady Gminy wstrzymujący się
2024-06-25 12:33:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Przelewice na lata 2024-2027 III Sesja Rady Gminy wstrzymujący się
2024-06-25 12:39:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu sprzedaży nieruchomości z obrębu Jesinowo III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 12:43:25 Głosowanie and projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Bylice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 12:46:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk nr 19 III Sesja Rady Gminy za