Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Agnieszka Barbara Czogała

Agnieszka Barbara Czogała

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 85, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Społeczna stała Uchwała nr II/9/2018 członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała nr II/9/2018 przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przelewice sporządzonej w dniu 20 listopada 2018r. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Przelewice VIII Kadencji za
2018-11-20 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Przelewice sporządzonej w dniu 20 listopada 2018r. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Przelewice VIII Kadencji za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na 2018r. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 ,,Posiłek dla dzieci i młodzieży". II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. (uchwała Nr II/8/2018). II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady Gminy. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. (uchwała Nr II/15/2018) II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-11-20 Głosowanie nad protokołem I Sesji Rady Gminy. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Przelewice VIII Kadencji za
2018-12-28 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez Radnego Emiliana Skwarka w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2019-01-22 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad III Sesji Rady Gminy III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez Panią Radną Ewę Migdalską w sprawie zmniejszenia limitu ustalonego w § 11 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2019 do kwoty 400.000.00zł III Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Przelewice na rok 2019 III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przelewice na lata 2019 - 2037 III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego komisji Rewizyjnej III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały nr XV/126/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Przelewice. III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji III Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad IV Sesji Rady Gminy IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jesionowo w trybie przetargu. IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości z obrębu Topolinek IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości z obrębu Myśliborki IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w roku 2019 IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok IV Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad V Sesji Rady Gminy V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki z obrębu Jesionowo zajętej na aleję drzew owocowych oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki z obrębu Laskowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki z obrębu Ślazowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały nr IV/27/2019 Rady Gminy Przelewice z dnia 19.02.2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przelewice w 2019 roku. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przelewice na lata 2019-2021. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Przelewice. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2019. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie w sprawie przyjęcia uwag do protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej wydatków z budżetu Urzędu Gminy dla samorządowej instytucji kultury za rok 2018. V Sesja Rady Gminy przeciw
2019-05-21 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad VI Sesji Rady Gminy VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji pn ,,Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018". VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Społecznej. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2019. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2019. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały Rady Gminy Przelewice nr XVI/135/2016 z dnia 23.02.2016 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad uwagami zgłoszonymi przez Wójta Gminy do protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2019r. VI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-05-27 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o zmianie uchwały nr III/17/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminz Pryelewice na rok 2019. VII - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy przeciw
2019-06-25 Głosowanie w sprawie zmian do porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewice za rok 2018. VIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-06-25 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2018 rok. VIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-06-25 Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. VIII Sesja Rady Gminy przeciw
2019-06-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie w sprawie wniesienia skargi na opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przelewice nr XL/346/2014 z dnia 14.11.2014 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-07-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2019. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-07-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2019-2037. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-09-24 Głosowanie w sprawie zmian do porządku obrad X Sesji Rady Gminy X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały nr XX/172/2009 Rady Gminy Przelewice z dnia 24.02.2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a atakże wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przelewice X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2019. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021 z perspektywą do 2024" X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy części nieruchomości z obrębu Żuków oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy części nieruchomości z obrębu Żuków oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki z obrębu Gminy Przelewice pod pojemniki na odzież używaną oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości grubntowej położonej w miejscowości Rosiny w trybie przetargu X Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierdzenia wójtowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. X Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych. X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budźecie Gminy Przelewice na rok 2019. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach. XI Sesja Rady Gminy za
2019-11-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budźecie Gminy Przelewice na rok 2019. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-11-29 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Przelewice Nr V/39/2011 z dnia 27.04.2011r. w sprawie emijsi obligacji komunalnych. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-11-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2019-2037. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad zmianą porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. XIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2020. XIII Sesja Rady Gminy przeciw
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2020-2037. XIII Sesja Rady Gminy przeciw
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2019 rok. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości lokalowej mieszkalnej z obrębu Karsko. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej z obrębu Gardziec. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uczniom i studentom zamieszkałym na terenie Gminy Przelewice. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi mieszkańca gminy na działalność Wójta Gminy Przelewice. XIII Sesja Rady Gminy za
2020-01-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2020. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-01-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2020-2037. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-01-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/89/2019 Rady Gminy Przelewice z dnia 30.12.2019 w sprawie skargi mieszkańca Gminy na działalność Wójta Gminy Przelewice. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-01-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi mieszkańca gminy na działalność Wójta Gminy Przelewice. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-01-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-02-11 Głosowanie nad projektem uchwały o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie. XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
2020-02-05 Głosowanie nad projektem uchwały o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie. XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-02-05 Glosowanie nad wnioskiem o wycofanie do wnioskodawcy projektu uchwały o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie. XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Glosowanie nad zmianą porządku obrad XVII Sesji Rady Gminy. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach w zaresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2020. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w 2020 roku. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2020 rok. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewic. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości powstałej z podziału nieruchomości z obrębu laskowo. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2020. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie w sprawie zmian do porządku XX Sesji Rady Gminy Przelewice XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki XX Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-05-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece – Gminnemu Centrum Kultury w Przelewicach XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach. XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na rok 2020 XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Jesionowo oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Przelewice XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji ‘’ Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019’’ XX Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 Głosowanie na projektem uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Przelewice XX Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian do porządku XXI Sesji Rady Gminy Przelewice XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały II /9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia liczbowego składu stałych Komisji Rady Gminy . XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewice za rok 2019 XXI Sesja Rady Gminy przeciw
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2019 r. XXI Sesja Rady Gminy przeciw
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchały w sprawie Absloutorium dla Wójta Gminy XXI Sesja Rady Gminy przeciw
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały Nr XiV/90/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2020 XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie miejscoweo planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice dla terenu położoneo w obrębie ewidencyjnym Myśliborki XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały XIII/87/2019 Rady Gminy Przelewice z d nia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz nadania im numeracji na terenie gminy Przelewice XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości powstałej z podziału nieruchomości z obrębu Przelewic XXI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Skarbnika XXI Sesja Rady Gminy za
2020-07-28 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
2020-07-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 roku wydane w sprawie negatywnej opinii dotyczcej zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
2020-09-04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminy Przelewice pod nazwą ‘’Ogród Dendrologiczny, Samorządowy Zakład Budżetowy w Przelewicach’’ XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Przelewice XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2020-09-04 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2020 XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2020-09-04 Głosowanie nad projetem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2020-2037 XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2020-09-21 Głosowanie nad projektem w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Przelewice XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad zmianą do porządku obrad XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad informacją nt. funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2020-2021 XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowani nad inormacją o realizacji zadań rzeczowych Gminy Przelewice za I Półrocze 2020 roku XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2020 rok XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabutków XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej połozonej w miejscowości Kłodzinio w trybie przetargu. XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2019 z dnia 22 stycznia 2019r r. w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi mieszkańca Gminy na działalność Wójta Gminy Przelewice XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości połozonej w miejscowości Przelewice w trybie przetargu XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-10-14 Głosowanie nad projekem uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2020 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymał się
2020-10-14 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2020-2037 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymał się
2020-10-14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 października 2020 roku w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały Nr XXIII/128/2020 Rady Gminy Przelewice z dnia 4 września 2020 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminy Przelewice pod nazwą „Ogród Dendrologiczny, Samorządowy Zakład Budżetowy w Przelewicach” XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad informacją z wykonania budżetu Gminy Przelewice za I Półrocze 2020 roku XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2020 rok XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,, programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2020 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymał się
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice’’ XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przelewice XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Karsko i Żuków XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalania budżetu Gminy Przelewice na rok 2020 XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2020-11-09 Głosowanie nad projektem 14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2020 r XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2020-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2020 rok XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymał się
2020-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2020 rok XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymał się
2020-11-30 Głosowanie 111 XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymał się
2020-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przelewice porozumienia z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Lucin oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmioowej na rok 2021 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetoweo w Przelewicach XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2021 XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037 Gminy Przelewice wraz z załącznikami XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice na lata 2021-2027 XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przelewice na lata 2021-2026 XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz ieruchomości połozonej w miejscowości Przywodzie w trybie przetargu XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w srawie zatwierdzenia planów pracy sałych Komisji Rady Gminy na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwiedzenia plany pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przelewice XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gmin Przelewice na 2020 rok XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projekem uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzou deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włąscicieli nircuhomości zamieszkałych XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie uchwalenia ,, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice ' XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach za rok 2020 w zakesie realizacji Gminnego Programu Poflikatyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały . w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2021 XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacja zadania. XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem . o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą na terenie miny Przelewice 2021 r XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwał w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Przelewice XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwał w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Przelewice XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Przelewice XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Przelewice na lata 2021-2024 XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla sołtysów XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku oświatowym w Przelewicach z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy . XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniający uchwałę o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie. XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Przelewice XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad projektem uchwały uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Przelewice na 2021 r. XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-03-12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-03-12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-05-25 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego na terenie Gminy Przelewic XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji ‘’ Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020’ XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymał się
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchway w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Przelewice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Przelewice do Rady Programowej Ogrodów Przelewice Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących Radnym za udział w posiedzeniach Rady i jej Komisji XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2021-05-25 Głosowanie nad projektemuchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przelewice XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Przelewice na 2021 r. XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2021-06-29 Głoswoanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewie za rok 2020 XXXIV Sesja Rady Gminy przeciw
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2020 r. XXXIV Sesja Rady Gminy przeciw
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2020 rok XXXIV Sesja Rady Gminy przeciw
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przelewice, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Lubiatowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Laskowo oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przywodzie w trybie przetargu XXXIV Sesja Rady Gminy przeciw
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/165/2020 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice’’ XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Projekt uchwały w sprawie w sprawie dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Przelewice XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy kompleksowi sportowemu XXXIV Sesja Rady Gminy przeciw
2021-07-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 02 lipca 2021 r. sygn. DWST-WOOS.4021.57.2021.IT utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty wyrażające negatywną opinię w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie. XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
2021-07-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
2021-08-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Przelewice za
2021-08-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Przelewice za
2021-08-30 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Przelewice za
2021-09-28 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XXXVII Sesja Rady Gminy
2021-09-28 Głosowanie nad informacją o realizacji zadań rzeczowych Gminy Przelewice za I półrocze 2021 XXXVII Sesja Rady Gminy
2021-09-28 Głosowanie nad informacją z wykonania budżetu Gminy Przelewice za I półrocze 2021 roku XXXVII Sesja Rady Gminy
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Przelewice i określenie zasad zwrotu poniesionych kosztów XXXVII Sesja Rady Gminy
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXVII Sesja Rady Gminy
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Rosiny oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXVII Sesja Rady Gminy
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Gminy
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jesionowie XXXVII Sesja Rady Gminy
2021-09-28 Glosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie XXXVII Sesja Rady Gminy
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach XXXVII Sesja Rady Gminy
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przelewice XXXVII Sesja Rady Gminy
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przelewice XXXVII Sesja Rady Gminy
2021-10-26 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukach XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,, programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przelewice XXXVIII Sesja Rady Gminy przeciw