Przejdź do treści

Marek Kibała

Zdjęcie: Marek Kibała
Zdjęcie: Marek Kibała

Przewodniczący

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt radny.kibala@przelewice.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetowa stała 2024-05-28

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-28 10:08:28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:35:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:45:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:55:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:12:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:19:30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:27:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Przelewice do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:50:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 14:09:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Przelewice II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 14:48:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla sołtysów II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 15:06:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2024 rok II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:23:04 Głosowanie nad składem liczbowym Komisji Budżetowej - w liczbie 5 osób II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:24:36 Głosowanie nad składem liczbowym Komisji Społecznej - w liczbie 7 osób II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 11:27:15 Głosowanie nad składem liczbowym Komisji Rolnictwa - w liczbie 5 osób II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:26:03 Głosowanie nad składem liczbowym Komisji Społecznej - w liczbie 5 osób II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:29:07 Głosowanie nad składem liczbowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - w liczbie 5 osób II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:44:17 Głosowanie nad składem Komisji Budżetowej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:48:08 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Czogała Agnieszka do Komisji Społecznej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:50:57 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Dąbrowska Renata do Komisji Społecznej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:52:15 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Mrówczyńska Żaneta do Komisji Społecznej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:53:19 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Waldemar Pender do Komisji Społecznej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 11:54:46 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Pitura Dominika do Komisji Społecznej II Sesja Rady Gminy Przelewice wstrzymujący się
2024-05-28 11:55:58 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Połczyńska Ewa do Komisji Społecznej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:12:02 Głosowanie nad wnioskiem Radnego W. Wiśniewskiego dot. ustalenia składu osobowego Komisji Społecznej w składzie : Dąbrowska R. , Mrówczyńska Ż. , Połczyńska E. , Pender W. , Pitura D. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:14:56 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Czogała Agnieszka do Komisji Rolnictwa II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:16:05 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Janasik Damian do Komisji Rolnictwa II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:17:09 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Krzykwa Krystian do Komisji Rolnictwa II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:18:08 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Pokorski Bogusław do Komisji Rolnictwa II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 12:19:19 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Skiba Dariusz do Komisji Rolnictwa II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:20:17 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Wiśniewski Waldemar do Komisji Rolnictwa II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:24:00 Głosowanie nad składem osobowym Komisji Skarg Wniosków i Petycji w osobach : Dąbrowska R. , Krzykwa K. , Pender W. , Pokorski B. , Połczyńska E. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 12:37:19 Głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnego Emiliana Skwarka II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 12:44:35 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur do Komisji Rewizyjnej. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:01:01 Głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Radnego Krzysztofa Soski II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 13:02:48 Ponowne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:18:07 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:23:11 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:25:15 Głosowanie nad kandydaturą Pani Radnej Dominiki Pitury na przedstawiciela Gminy Przelewice do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 13:26:04 Głosowanie nad kandydaturą Pana Radnego Marka Kibały na przedstawiciela Gminy Przelewice do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2024-05-28 13:48:49 Głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez grupę Radnych dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 14:47:36 Głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez Klub Radnych OKS Przelewice dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla sołtysów II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-05-28 15:05:43 Głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez Klub Radnych OKS Przelewice dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2024 rok II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2024-06-25 09:03:46 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 11:04:04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Przelewice za 2023 rok III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 11:13:34 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2023 rok III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 11:20:05 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 12:10:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2024 rok III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 12:29:36 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023 III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 12:33:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Przelewice na lata 2024-2027 III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 12:39:55 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu sprzedaży nieruchomości z obrębu Jesinowo III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 12:43:45 Głosowanie and projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Bylice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy III Sesja Rady Gminy za
2024-06-25 12:46:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk nr 19 III Sesja Rady Gminy za