Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Regina Wieczorkiewicz

Regina Wieczorkiewicz

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność: Komisja Rolnictwa

Status: powołany - 20.03.2020

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały II /9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia liczbowego składu stałych Komisji Rady Gminy . XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewice za rok 2019 XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2019 r. XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchały w sprawie Absloutorium dla Wójta Gminy XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały Nr XiV/90/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2020 XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie miejscoweo planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice dla terenu położoneo w obrębie ewidencyjnym Myśliborki XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały XIII/87/2019 Rady Gminy Przelewice z d nia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz nadania im numeracji na terenie gminy Przelewice XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości powstałej z podziału nieruchomości z obrębu Przelewic XXI Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Skarbnika XXI Sesja Rady Gminy za
2020-07-28 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-07-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 roku wydane w sprawie negatywnej opinii dotyczcej zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-09-04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminy Przelewice pod nazwą ‘’Ogród Dendrologiczny, Samorządowy Zakład Budżetowy w Przelewicach’’ XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Przelewice XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-04 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2020 XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-04 Głosowanie nad projetem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2020-2037 XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-21 Głosowanie nad projektem w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Przelewice XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2020-09-29 Głosowanie nad zmianą do porządku obrad XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad informacją nt. funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2020-2021 XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowani nad inormacją o realizacji zadań rzeczowych Gminy Przelewice za I Półrocze 2020 roku XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2020 rok XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabutków XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej połozonej w miejscowości Kłodzinio w trybie przetargu. XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2019 z dnia 22 stycznia 2019r r. w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi mieszkańca Gminy na działalność Wójta Gminy Przelewice XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-09-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości połozonej w miejscowości Przelewice w trybie przetargu XXV Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-10-14 Głosowanie nad projekem uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2020 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-10-14 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2020-2037 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-10-14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 października 2020 roku w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały Nr XXIII/128/2020 Rady Gminy Przelewice z dnia 4 września 2020 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminy Przelewice pod nazwą „Ogród Dendrologiczny, Samorządowy Zakład Budżetowy w Przelewicach” XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad informacją z wykonania budżetu Gminy Przelewice za I Półrocze 2020 roku XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2020 rok XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,, programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2020 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice’’ XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przelewice XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Karsko i Żuków XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalania budżetu Gminy Przelewice na rok 2020 XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-09 Głosowanie nad projektem 14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2020 r XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2020 rok XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2020 rok XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przelewice porozumienia z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Lucin oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmioowej na rok 2021 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetoweo w Przelewicach XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2021 XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037 Gminy Przelewice wraz z załącznikami XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice na lata 2021-2027 XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przelewice na lata 2021-2026 XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz ieruchomości połozonej w miejscowości Przywodzie w trybie przetargu XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w srawie zatwierdzenia planów pracy sałych Komisji Rady Gminy na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwiedzenia plany pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przelewice XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gmin Przelewice na 2020 rok XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projekem uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzou deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włąscicieli nircuhomości zamieszkałych XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-12-29 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie uchwalenia ,, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice ' XXX Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach za rok 2020 w zakesie realizacji Gminnego Programu Poflikatyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały . w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2021 XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacja zadania. XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem . o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą na terenie miny Przelewice 2021 r XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwał w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Przelewice XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwał w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Przelewice XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projekem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Przelewice XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Przelewice na lata 2021-2024 XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla sołtysów XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku oświatowym w Przelewicach z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy . XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-02-23 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniający uchwałę o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie. XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Przelewice XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2021-04-27 Głosowanie nad projektem uchwały uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Przelewice na 2021 r. XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-04-27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2020-03-12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
2020-03-12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
2021-05-25 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego na terenie Gminy Przelewic XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji ‘’ Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020’ XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchway w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Przelewice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Przelewice do Rady Programowej Ogrodów Przelewice Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących Radnym za udział w posiedzeniach Rady i jej Komisji XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektemuchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przelewice XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-05-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Przelewice na 2021 r. XXXIII Sesja Rady Gminy Przelewice za
2021-06-29 Głoswoanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewie za rok 2020 XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2020 r. XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2020 rok XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przelewice, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Lubiatowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Laskowo oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przywodzie w trybie przetargu XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/165/2020 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice’’ XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Projekt uchwały w sprawie w sprawie dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Przelewice XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy kompleksowi sportowemu XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-07-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 02 lipca 2021 r. sygn. DWST-WOOS.4021.57.2021.IT utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty wyrażające negatywną opinię w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie. XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-07-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-08-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Przelewice za
2021-08-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Przelewice za
2021-08-30 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Przelewice za
2021-09-28 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad informacją o realizacji zadań rzeczowych Gminy Przelewice za I półrocze 2021 XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad informacją z wykonania budżetu Gminy Przelewice za I półrocze 2021 roku XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Przelewice i określenie zasad zwrotu poniesionych kosztów XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Rosiny oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jesionowie XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Glosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przelewice XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przelewice XXXVII Sesja Rady Gminy przeciw
2021-10-26 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukach XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,, programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przelewice XXXVIII Sesja Rady Gminy za