Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Przelewice

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Józef Swat

Józef Swat

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: 83

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przelewice sporządzonej w dniu 20 listopada 2018r. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Przelewice VIII Kadencji za
2018-11-20 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Przelewice sporządzonej w dniu 20 listopada 2018r. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Przelewice VIII Kadencji za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na 2018r. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 ,,Posiłek dla dzieci i młodzieży". II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. (uchwała Nr II/8/2018). II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady Gminy. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. (uchwała Nr II/15/2018) II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2018-11-20 Głosowanie nad protokołem I Sesji Rady Gminy. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Przelewice VIII Kadencji za
2018-12-28 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. II Sesja Rady Gminy Przelewice za
2018-12-28 Głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez Radnego Emiliana Skwarka w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy. II Sesja Rady Gminy Przelewice przeciw
2019-01-22 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad III Sesji Rady Gminy III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez Panią Radną Ewę Migdalską w sprawie zmniejszenia limitu ustalonego w § 11 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2019 do kwoty 400.000.00zł III Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Przelewice na rok 2019 III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przelewice na lata 2019 - 2037 III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego komisji Rewizyjnej III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały nr XV/126/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Przelewice. III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy III Sesja Rady Gminy za
2019-01-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji III Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad IV Sesji Rady Gminy IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jesionowo w trybie przetargu. IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości z obrębu Topolinek IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości z obrębu Myśliborki IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w roku 2019 IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok IV Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad V Sesji Rady Gminy V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki z obrębu Jesionowo zajętej na aleję drzew owocowych oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki z obrębu Laskowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki z obrębu Ślazowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały nr IV/27/2019 Rady Gminy Przelewice z dnia 19.02.2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przelewice w 2019 roku. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przelewice na lata 2019-2021. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Przelewice. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2019. V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok V Sesja Rady Gminy za
2019-04-16 Głosowanie w sprawie przyjęcia uwag do protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej wydatków z budżetu Urzędu Gminy dla samorządowej instytucji kultury za rok 2018. V Sesja Rady Gminy przeciw
2019-05-21 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad VI Sesji Rady Gminy VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji pn ,,Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018". VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Społecznej. VI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-05-21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2019. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2019. VI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-05-21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały Rady Gminy Przelewice nr XVI/135/2016 z dnia 23.02.2016 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. VI Sesja Rady Gminy za
2019-05-21 Głosowanie nad uwagami zgłoszonymi przez Wójta Gminy do protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2019r. VI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-05-27 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o zmianie uchwały nr III/17/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminz Pryelewice na rok 2019. VII - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie w sprawie zmian do porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewice za rok 2018. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2018 rok. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie w sprawie wniesienia skargi na opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przelewice nr XL/346/2014 z dnia 14.11.2014 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-07-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2019. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-07-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2019-2037. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-09-24 Głosowanie w sprawie zmian do porządku obrad X Sesji Rady Gminy X Sesja Rady Gminy
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały nr XX/172/2009 Rady Gminy Przelewice z dnia 24.02.2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a atakże wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przelewice X Sesja Rady Gminy
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2019. X Sesja Rady Gminy
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. X Sesja Rady Gminy
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021 z perspektywą do 2024" X Sesja Rady Gminy
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy części nieruchomości z obrębu Żuków oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. X Sesja Rady Gminy
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy części nieruchomości z obrębu Żuków oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. X Sesja Rady Gminy
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. X Sesja Rady Gminy
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki z obrębu Gminy Przelewice pod pojemniki na odzież używaną oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. X Sesja Rady Gminy
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości grubntowej położonej w miejscowości Rosiny w trybie przetargu X Sesja Rady Gminy
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice. X Sesja Rady Gminy
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice. X Sesja Rady Gminy
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierdzenia wójtowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. X Sesja Rady Gminy
2019-09-24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych. X Sesja Rady Gminy
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budźecie Gminy Przelewice na rok 2019. XI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" XI Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach. XI Sesja Rady Gminy za
2019-11-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budźecie Gminy Przelewice na rok 2019. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
2019-11-29 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Przelewice Nr V/39/2011 z dnia 27.04.2011r. w sprawie emijsi obligacji komunalnych. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
2019-11-29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2019-2037. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
2019-12-30 Głosowanie nad zmianą porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2020. XIII Sesja Rady Gminy przeciw
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2020-2037. XIII Sesja Rady Gminy przeciw
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2019 rok. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości lokalowej mieszkalnej z obrębu Karsko. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej z obrębu Gardziec. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uczniom i studentom zamieszkałym na terenie Gminy Przelewice. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-12-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi mieszkańca gminy na działalność Wójta Gminy Przelewice. XIII Sesja Rady Gminy za
2020-01-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/89/2019 Rady Gminy Przelewice z dnia 30.12.2019 w sprawie skargi mieszkańca Gminy na działalność Wójta Gminy Przelewice. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-01-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi mieszkańca gminy na działalność Wójta Gminy Przelewice. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-01-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-02-11 Głosowanie nad projektem uchwały o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie. XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-02-05 Głosowanie nad projektem uchwały o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie. XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-02-05 Glosowanie nad wnioskiem o wycofanie do wnioskodawcy projektu uchwały o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie. XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Glosowanie nad zmianą porządku obrad XVII Sesji Rady Gminy. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach w zaresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2020. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w 2020 roku. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2020 rok. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewic. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości powstałej z podziału nieruchomości z obrębu laskowo. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2020. XVII Sesja Rady Gminy za